Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello é o primeiro interesado, xunto á organización, en manter o Outono Fotográfico. Ofrecéronse solucións para o certame que non foron aceptadas polos organizadores. Así o explicou a concelleira de Xuventude, Sofía Godoy, que compareceu xunto á concelleira de Cultura, Belén Iglesias, para explicar polo miúdo a situación da colaboración do Concello co Outono Fotográfico

O cumprimento da nova Lei de Contratos condiciona nestes intres a colaboración ata o de agora mantida co OF. Unha norma restritiva, pero de obrigado cumprimento, que vela por que a Administración non beneficie a uns en detrimento de outros. “Para beneficiar a uns, non hai que prexudicar ao resto. A Administración non está para facer traxes a medida; a Administración está para defender os intereses xerais”, sinalou Sofía Godoy.

O Concello achegou solucións á organización, que pasan polas subvencións en concorrencia competitiva. Unha cousa son as subvencións por concorrencia competitiva, que hai que xustificar e ás que é preciso concorrer en igualdade de condicións; e outra moi diferentes son as asignacións directas. Esta situación darase en máis actividades, que terán que reformular a súa colaboración mantida ata agora co Concello.

“As cousas non son como un quere, senón como son. Non aceptaremos baixo ningún concepto imposicións que nos obriguen a vulnerar a Lei de Contratos. Temos claro que a pulcritude no cumprimento das leis é o primeiro. E repito: Para beneficiar a uns, non imos prexudicar ao resto”, afirmou a concelleira de Xuventude.

Ata agora, o Concello achegaba financiamento ao OF a traves das concellerías de Xuventude e Cultura. A parte comprometida por Cultura foi aboada. Pero este ano os técnicos, a raiz da nova lei (que entre outras cousas esixe informe necesidade de realizar esa actividade por parte xefe servizo), establecen que é unha actividade eminentemente cultural máis que xuvenil, aínda que os seus inicios foron impulsados desde a casa dá Xuventude, da man do lembrado Benito Losada.

Por iso, desde o Concello déronselle varias opcións á organización:

-Vía subvención de Cultura por concorrencia competitiva

-Mediante subvención dalgunha sección xuvenil do certame a través da liña de subvencións por concorrencia competitiva de Xuventude

-Mediante unha encomenda de xestión, cun contrato de prestación de servizos para a organización do evento, cedendo a marca ao Concello

“Como poden comprobar, déronse alternativas. Por suposto que se deron solucións, e non só unha, senón 3. O Concello ten liñas de subvención habilitadas, e así se lle ofreceu á organización. Pero a organización rexeitou todas as solucións propostas”, sinalou Sofía Godoy.

Pola súa banda, a concelleira de Cultura, Belén Iglesias, deixou claro que “desde Cultura habilitamos unha nova liña de subvencións en concorrencia competitiva, dotada con 100.000 euros, para seguir apoiando todo tipo de iniciativas que dinamicen o tecido cultural da nosa cidade”, liña á que pode optar o Outono Fotográfico.

Con respecto á débeda pasada á que fai referencia a organización, legalmente non existe tal débeda porque non se presentou ningunha factura que a contemple. O Concello abonará todas aquelas actividades que estean debidamente xustificadas.

Respecto ao catálogo: Expónselle a situación de que o seu alto custo (9.000 euros) non pode ser de adxudicación directa porque non está xustificado como actividade xuvenil. Non se pode facer do xeito que pide a organización pero dáselle unha alternativa: que sexa coorganizado polo Concello, asumindo o Concello unha serie de tarefas do proxecto.

A organización rexeitou esta alternativa e non presentou ningunha factura.

Respecto ao futuro do certame:

Mantívose unha reunión co organizador, a xefa de servizo de Cultura e Xuventude e a concelleira Sofía Godoy. Dánselle as opcións que contempla a lei:

-Concorrer a unha subvención, tanto en Cultura como en Xuventude se se trata dunha sección xuvenil organizada por unha asociación (ambas serían compatibles).

-Realizar unha encomenda de xestión mediante un contrato administrativo de prestación de servizos, cedendo a marca ao Concello. Do mesmo xeito que sucede con outros certames (Pórtico do Paraíso, Enclave de Cámara, etc...)

“Tras esa reunión onde se lle expoñen ao organizador as alternativas, recibimos un ultimato: día 26 de xullo. Ese día vólvenselle a explicar as opcións. Ao día seguinte convoca a rolda de prensa e dá por defenestrado o certame culpando ao Concello de falta de axuda”, revela Sofía Godoy.

En conclusión:

O Concello ofreceu diferentes alternativas adaptadas á lei que non foron aceptadas pola organización.

En ningún momento este goberno vai saltarse a lei. A Administración Local non está para facer traxes a medida, senón para administrar o interese xeral.

Coa lei na man, non se pode beneficiar a uns e prexudicar ao resto. Por iso o modo máis xusto, legal e intachable son as subvencións por concorrencia competitiva. Os criterios para asignar axudas deixaron de ser subxectivos e deben estar contemplados na citada lexislación. A lei é de obrigado cumprimento para todos e todas.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.