Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O pasado 26 de novembro, o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez Abad, remitira unha carta ao Ministerio de Cultura y Deporte, na que trasladaba a súa preocupación polo retraso no amoblamento da nova Biblioteca Pública do Estado en Ourense, así como na licitación das obras de rehabilitación integral do Museo Arqueolóxico.

Como resposta a aquela misiva, o subsecretario de Estado do Ministerio de Cultura y Deporte, Javier García Fernández, remitiu unha carta ao rexedor ourensán explicando no punto no que se atopan estes importantes proxectos culturais na cidade. Por elo, o rexedor ourensán agradece ao subsecretario de Estado a resposta a cuestións "fundamentais para o avance da cidade que nos empeñamos en reactivar e relanzar desde o inicio deste mandato municipal" e manifesta a súa confianza en que "a palabra dada será cumprida, polo ben da mellora nos servizos e instalacións que precisa Ourense". O rexedor ourensán agarda que o Ministerio de Fomento "resposte coa mesma dilixencia e claridade que o de Cultura e informe acerca dun proxecto fundamental para o futuro da cidade como é a Variante Norte, do que de momento nada sabemos".

Así, o subsecretario de Estado recoñece no seu escrito que, se ben as obras da Biblioteca e o Arquivo están finalizadas, a recepción da mesma terá que ser a partires da segunda quincena de xaneiro. Tamén informa que desde o Ministerio xa se contactou coa Xunta de Galicia para acordar o equipamento necesario para a posta en funcionamento de ambas infraestruturas.

No caso da Biblioteca, xa se iniciaron os procedementos para a súa adquisición, sometidos a unha regulación especial de compras centralizadas desde o Ministerio de Hacienda. A previsión do Goberno Central, tal e como se expón no escrito, é que no mes de abril se poida proceder á súa instalación na futura Biblioteca. "A partir de ese momento, la Xunta podrá comenzar a trasladar fondos y personal. Hasta la fecha actual los expedientes ya iniciados superan los 600.000 euros de inversión tan solo en suministros para la nueva Biblioteca", recalca o subsecretario na misiva.

No que respecta ao Arquivo Histórico, a recepción da obra implicará a finalización da posta a disposición que se realizou en 2011 da finca chamada "Campo de Aragón", que se atopa entre ambos edificios. Tralas obras de urbanización realizadas polo Ministerio e trala esperada recepción favorable das obras, volverá a depender do Concello, que será o encargado a partir dese momento da súa conservación e mantemento.

No tocante ao Museo Arqueolóxico de Ourense, o escrito confirma que os pliegos para a licitación da obra -calculada en máis de 12 millóns de euros- xa foron redactados e actualmente están sendo informados pola Abogacía del Estado. A previsión do Ministerio é que durante o mes de xaneiro sexa publicado o concurso no Boletín Oficial del Estado, "ya que tanto en el Proyecto de Presupuesto para 2019 como en el Presupuesto prorrogado se ha consignado el importe adecuado para su ejecución", matiza o subsecretario de Estado.

36 millóns de investimento en materia cultural

O investimento executado ata a data para construír estes equipamentos culturais ascende a 23,8 millóns de euros (9,2 executados antes da resolución xudicial que permitiu rescindir o contrato coa empresa que realizaba as obras, e 14,6 desde a reanudación).

Estes importes veranse incrementados coa adquisición da totalidade do resto do equipamento necesario para a posta en funcionamento de arquivo e biblioteca. Precisamente para a Biblioteca, nesta última información confirman desde o Ministerio que superan os 600.000 euros de investimento.

Estas cifras compleméntanse coas do outro gran equipamento cultural da cidade: o Museo Arqueolóxico, cuxo importe global é de 12 millóns de euros.

Parte fundamental do proxecto de cidade

"Todos estes investimentos en materia cultural foron activados e relanzados polo empeño decidido e firme deste Goberno Municipal, que desde o minuto un do presente mandato tivemos claro que Ourense non podía seguir agardando a ter as obras polas que leva agardando lustros. Son parte fundamental do noso proxecto de cidade. Non só apelamos e convencimos aos diferentes responsables do Ministerio da necesidade de executalas, senón que tamén fixemos todo o que estivo na nosa man, como o feito de desbloquear todo o relativo ao Museo Arqueolóxico, para poder dar unha licencia que levaba e levaría morta demasiado tempo sen que ningún goberno se preocupase por desbloqueala", sinala o alcalde da cidade, Jesús Vázquez Abad.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.