Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Segundo a acta da Comisión Técnica encargada de valorar os proxectos formativos da Universidade Popular de Ourense cara ao curso 2019 de conformidade coas Bases aprobadas en Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de 31 de maio de 2018, e no exercicio das atribucións que me
confire o decreto de delegación de competencias da Xunta de Goberno de 2 de maio de 2018, de delegación de atribucións do Alcalde, das Bases de execución do orzamento e das bases de selección, en uso das atribucións que teño conferidas por delegación,

RESOLVO:
1º. Seleccionar, en base á valoración efectuada pola comisión técnica, os seguintes proxectos formativos de cara á súa inclusión na Programación 2019 da Universidade Popular de Ourense, salvo causa de exclusión ou prohibición para contratar coas administracións públicas ó amparo da Lei 9/2017 de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.

Documentos

 

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.