Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense reforzará este ano os 5 centros cívicos da cidade e o Centro de Información Municipal ás Mulleres (CIMM) con 831 horas de servizo á conciliación familiar e laboral, reforzando as mañás 2 horas e ampliando a setembro o servizo. A Concellería de Igualdade pasará, pois, das 3.747 horas anuais que presta actualmente, ás 4.578 horas.

A medida, xorde a raíz do recentemente finalizado o III Plan de Equidade 2017-2020 que marca como unha das medidas para reforzar na igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, a de ampliar as horas de servizos á conciliación. Igualmente, o Plan de Infancia e de Adolescencia, a piques de pecharse, tamén recolle esta mesma necesidade, que diversos colectivos ligados ao ámbito social e educativo sinalaron como “crítico”.

Neste rango de ampliación horaria, a Concellería de Igualdade desenvolverá nos centros cívicos, por primeira vez, o programa Coeduca, no que se traballa a tolerancia e o respecto na convivencia entre sexos, así coma a corresponsabilidade en todas as tarefas como base para lograr a igualdade real entre homes e mulleres. Achégase así aos diferentes barrios da cidade a educación na prevención da violencia de xénero, o machismo e a discriminación. Un camiño cara á igualdade, pero desde a infancia.

Está tamén xa en proceso de contratación o novo servizo de atención á infancia no barrio das Lagoas, que ata a data era unicamente para familias monoparentais, e agora pasará a ser para todas as familias. As familias con especial situación de vulnerabilidad e serán o colectivo de maior prioridade, ofrecendo o servizo de coidado de menores en domicilio, traslados e ludoteca cun amplo horario tendo en conta as necesidades reais de conciliación actual.

O acceso da muller ao mercado laboral leva a posta en marcha de medidas orientadas a facilitar o coidado e atención dos fillos no horario de traballo. Actualmente, as ludotecas dos centros cívicos están abertas de luns a venres polas tardes e sábados pola mañá e períodos non lectivos (verán, Nadal, semana santa), servizo último que tamén proporciona o CIMM.

Por tanto, os 6 centros (tanto os centro cívicos coma o Cimm) reforzarán o seu servizo coa seguinte ampliación horaria:

  • 3 días en Semana Santa: 9:00 a 11:00 horas. 6 horas
  • 26 a 30 de xuño: 9:00 a 11:00 horas. 10 horas
  • Meses de xullo e agosto: 9:00 a 10:00 horas. 42 horas
  • 1,4,5,6,7,8 setembro: 09:00 a 13:30 horas. 27 horas
  • 11 a 30 setembro: 17.30 a 20.00 horas. 37,5 horas
  • 26, 27, 28 e 29 de decembro: 9:00 a 11:00 horas. 8 horas
  • 2, 3, 4 e 5 de xaneiro: 9:00 a 11:00 horas. 8 horas
  • Total, 138,5 horas por cada centro.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.