Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A cidade de Ourense acomete a mellora en 7 km dos paseos peonís situados nas marxes dos ríos Barbaña e Barbañica a través dun obradoiro de emprego, cofinanciado pola Xunta de Galicia a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria (280.000 euros, para o pago de salarios e funcionamento) e o Concello (74.000 euros para custe de material).

Os traballos que estanse a desenvolver na marxe dos ríos desde o pasado 30 de setembre a través dos tres módulos dos que consta a o obradoiro de emprego Ribeiras do Barbaña, que ten 20 alumnos e 6 integrantes do equipo directivo (3 monitores, 1 mestre de Educación Básica, 1 administrativo e 1 directora). O obradoiro rematará o 29 de xuño de 2018.

O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, a delegada territorial da Xunta, Marisol Díaz Mouteira e os concelleiros de Infraestruturas, José Araújo, e Promoción económica, Jorge Pumar, visitaron esta mañá os traballos que se están a desenvolver na marxe dos ríos a través dos tres módulos dos que consta a o obradoiro de emprego Ribeiras do Barbaña.

Durante estes días, o módulo de xardinería atópase realizando tarefas de limpeza e mantemento dos paseos do Barbaña e Barbañica, mellorando o seu aspecto actual.

O módulo de carpintería está fabricando asentos para bancos e ao mesmo tempo desenvolvendo labores de conservación e mantemento de pontes e pasamáns de madeira existentes.

O módulo de albanelería encóntrase realizando melloras no firme e renovando os xogos biosaludabeis situados no Paseo dos Ponxos, acadando unha considerable mellora do mesmo.

Con estas actuacións o Concello de Ourense e a Xunta reforzan a súa aposta polas políticas de creación de emprego, co afán de fomentar a inserción socio laboral dos colectivos mais desfavorecidos e tamén mellorando e adecuando ós tempos actuais lugares tan valiosos para a cidade como as marxes dos ríos Barbaña e Barbaña que forman parte dos itinerarios diarios de milleiros de veciños e veciñas que os utilizan para camiñar, correr, usar os xogos biosaudables, desfrutar do encontro coa Natureza ou dos espazos verdes, de lecer e convivencia.

Na procura da mellora ambiental e paisaxística

A actuación agrupa un conxunto de actuación que procuran proporcionarlle unha substancial mellora ambiental e paisaxística, que inclúe:

  • Mellora do pavimento existente nas zonas onde hai surcos e construción de zanxas nos puntos necesarios para evitar a acumulación de aiga
  • Substitución de bancos actuais quie se atopan en mal estado por outros de pedra e madeira, que se ubicarán cada 150 metros
  • Eliminación de piares de hormigón existentes que xa non son necesarios
  • Acondicionamento de varandas das pontes que comunican as dúas marxes do río Barbaña
  • Restauración de noiros e mellora de zonas verdes con traballos de xardinería e plantación de especies seleccionadas.
  • Extensión de sábrego nas proximidades do Xardín da Metamorfose, onde se atopan os xogos biosaudables, para evitar que se forme barro
  • Reparación e posta en funcionamento do rego existente que se atopa en desuso.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.