Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense creará e instalará máis parques caninos na cidade. O concelleiro de Medio Ambiente e Infraestruturas, José Araújo, explicou no Pleno a planificación do goberno municipal en canto á planificacdión e creación destes enclaves en diferentes barrios da cidade.

Coñecedores desta demanda social, os parques caninos son demandados tanto polas persoas propietarias de mascotas como polas persoas que non o son, solicitando en ambos casos que, se habiliten espazos nos que os cans podan correr, xogar e socializar dun xeito seguro e sen causar molestias ao resto dos cidadáns.

José Araújo explicou que ao longo do ano 2016, desde a Concellería de Medio Ambiente traballouse na procura dos lugares máis axeitados para a instalación de parques caninos, co fin último de construír una rede de parques caninos e zonas habilitadas para a solta de cans ao longo de Ourense, onde os propietarios de cans podan levar as súas mascotas.

Requisitos para os parques caninos

Para establecer as posibles localizacións dos parques caninos e as zonas de habilitadas para a solta de cans tivéronse en conta, entre outros, os seguintes aspectos:

 • Potenciar e fomentar unha sa convivencia veciñal sen prexudicar o dereito dos propietarios a pasear as súas mascotas.
 • Minimizar as molestias aos veciños no relativo aos ruídos e olores.
 • Contar cunha superficie axeitada ás necesidades de lecer e socialización dos cans.
 • Por en valor zonas infrautilizadas ou sobre as quenon existan outros usos ou elementos.
 • Permitir crear unha rede de parques caninos e zonashabilitadas para a solta que dean servizo ao maior número de mascotas posibles.
 • Dar cobertura as necesidades das mascotas.
 • Incorporar as suxestións obtidas das reunións mantidas con persoas propietarias de cans e persoas da Asociación de Propietarios de Mascotas Ourensanas.
 • Cumprir con toda a lexislación e normativa sectorial vixente.

 

Ubicacións

En base a estes aspectos e ao estudo da cartografía municipal xurdiron 16 posibles zonas susceptiblesde albergar parques caninos ou ser habilitadas como zonas de solta:

 1. A Ponte, Parque do Peco na rúa Xosé Luis López Cid.
 2. A Ponte, Parque tras estación de autobuses.
 3. O Polvorín, Zona Verde na rúa do Polvorín.
 4. Mariñamansa, terreos propiedade municipal tras gasolineira.
 5. Parque do A6.
 6. Milagrosa, zona verde por riba do cemiterio.
 7. Parque da Pradería de Salesianos ao carón da Pont e Romana.
 8. Vistahermosa, terreos propiedade municipal na rúa do Bispo Lourenzo).
 9. Parque do 21, Parque comprendido entre a Rúa 21 a vía do ferrocarril e a rúa Canella de abaixo (ao carón do Sexto Instituto)
 10. Santa Teresita, tras igrexa.
 11. Covadonga, terreos propiedade municipal.
 12. Zona Centro, Noriega Varela, a carón da vía do tren.
 13. Residencia, terreos propiedade municipal nas traseiras de Ramón Puga.
 14. San Francisco, cruce da rúa Serra de Queixa coarúa Peña Trevinca.
 15. As Lagoas, zona verde da rúa Díaz de la Banda.
 16. A Carballeira, Parque da Praza de la Legión.

De todas estas zonas escolleuse unha como a máis axeitada para iniciar esta nova Rede: o parque deSanta Teresita, no barrio de A Ponte.

As novas instalacións contarán con:

 • Valado de 1,50m de altura para evitar fugas dos cans.
 • Portas.
 • Bancos.
 • Papeleiras.
 • Bebedeiros.
 • Xogos específicos para cans: Balancín, empalizada, salto de altura, salto de lonxitude, mesa, rueda, slalom, túnel e pasarela.
 • Carteis coas normas xerais de uso do parque.
 • Carteis específicos para cada un dos xogos.

O orzamento do parque canino ascende a 19.177,85 euros.

En primeira instancia acometerase a creación deste Parque Canino de Santa Teresita, parque que servirá como modelo para o desenvolvemento dos sucesivos parques en base a experiencia nel adquirida.

O parque estará dividido en dúas zonas independentes e separadas, unha para cans de menos de 20 Kg e utra o para cans de máis de 20 Kg, ambas contarán cos mesmos elementos (valado, porta independente, xogos para cans, papeleiras, bebedeiros, etc…).

A zona para cans de menos de 20 kilos terá unha superficie de 240 m2 e a de máis de 20 kilos rondará os 510 m2 aproximadamente. Ambas zonas limitarán co cerramento do parque polo lateral leste, e terán forma cuadrangular.

Manterase o céspede actual como terminación da superficie e se aproveitará o sistema de rega por aspersión existente facendo pequenas modificacións para poder instalar o valado, e os xogos para cans.

Dotacións na actualidade

Con relación a afirmación da "existencia dun único parque deste tipo para toda a cidade”, José Araújo indicou que, na actualidade existen na cidade os seguintes espazos habilitados de forma específica para a solta de cans:

 1. Parque da Pradería de Salesianos ao carón da Ponte Romana.
 2. Parque de Santa Teresita, tras igrexa.
 3. Parque do Peco na rúa Xosé Luis López Cid.
 4. Parque comprendido entre a Rúa 21 a vía do ferrocarril e a rúa Canella de abaixo (ao carón do Sexto Instituto)
 5. Parque da Praza de la Legión.

Segundo explicou José Araújo, algúns destes parques precisan de melloras. Puxo tamén en valor a mellora acometida recientemente no parque de Salesianos nos últimos meses, onde se realizou un novo valado, outorgándolle maior seguridade.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.