Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A compostaxe doméstica consolídase en Ourense como tratamento para a materia orgánica producida en vivendas unifamiliares que dispoñen de terreo no que aplicar o compost resultante. Así o acreditan os últimos resultados do programa promovido polo Concello coa colaboración de Sogama, que se ten desenvolvido, desde xaneiro de 2018, en seis asociacións veciñais (Cudeiro, Palmés, Castro de Beiro, As Termas, As Laxas e Miño).

A iniciativa levouse a cabo no marco dun plan de acción que deu comezo coa formación das persoas participantes en cursos presenciais impartidos por técnicos de Sogama onde se lles explicaba con detalle a técnica e resolvíanse as súas dúbidas. Acto seguido, persoal ao servizo do Concello realizou tres visitas de seguimento a cada un dos fogares participantes para revisar o procedemento seguido, solventar posibles erros e reorientar a técnica se esta non se levaba a cabo de forma axeitada.

A terceira visita centrouse na calidade do compost resultante, controlando parámetros de grande interese como a humidade, a textura, o cheiro e a apariencia, explicando ás persoas participantes a diferenza entre un compost fresco e un compost maduro, así como os tempos de descomposición e o uso e aplicacións que se debe dar a cada tipo de compost.

Tomando en consideración o correcto funcionamento da compostaxe en máis de 130 familias integradas nas asociacións participantes, estariamos a falar dunhas 87 toneladas de materia orgánica compostada por ano a partir das cales se obtiveron 26 toneladas de compost.

En clave circular

A iniciativa, altamente valorada polas persoas usuarias, trae consigo beneficios directos como a diminución dos desprazamentos aos contedores verdes xenéricos, xa que a materia orgánica contida nos residuos supón un 42% da composición media dunha bolsa de lixo tipo. Se se recicla directamente no fogar, evítase o seu depósito no contedor convencional, coa particularidade de que o resto de fraccións tales como envases lixeiros, vidro e papel/cartón, poden almacenarse varios días nas casas sen risco de cheiros.

Outra das vantaxes é que a veciñanza produce o seu propio compost, un abono natural de alta calidade con extraordinarias propiedades fertilizantes para o solo, resultando ideal para combater pragas e enfermidades. Ademais de todo isto, recupérase unha práctica tradicional no rural galego, como é a segregación dos residuos orgánicos para alimento do gando e/ou elaboración de abono, á vez que se crea conciencia sobre a protección medioambiental, o coidado do solo e da saúde.

Todo beneficios para un intenso programa co que o Concello de Ourense quere contribuír ao cumprimento dos esixentes obxectivos da Unión Europea en materia de reciclaxe e valorización de refugallos nun marco de economía circular no que os esforzos deben ir dirixidos ao máximo aproveitamento dos produtos e á transformación dos residuos en recursos.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.