Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A Oficina de Atención ao Cidadán do Concello de Ourense prestou atención, no primeiro semestre de 2018, a 11.855 persoas que se dirixiron a este departamento para solicitar información, servizos ou presentar suxestións ao Concello. A cifra consolida o alto nivel de atencións e servizos que dispensa esta área municipal, que se consolida como canle de comunicación e contacto entre a cidadanía e o Concello: suma un total de 206.553 persoas atendidas desde a súa posta en marcha, en abril de 2008.
Esta Oficina presta atención de tres xeitos: presencial, nas dependencias sitas na planta baixa da Casa do Concello, de 9 a 14 horas de luns a venres; telefónica (a través do 988 392.909); e a través da carpeta cidadá do espazo web do Concello. Concretamente, foron en 2018 9.394 persoas atendidas presencialmente, 1.301 por teléfono e 1.160 por vía telemática, cifras similares ás do ano anterior, cun aumento na atención presencial e na telemática e un descenso na telefónica.
En canto ás datas, o segundo semestre foi o de máis actividade (2.411 atencións en xuño, 2.118 en maio e 22.187 en abril), fronte a 1.992 en xaneiro, 1.565 en febreiro e 1.582 en marzo.

Canle directa de contacto co Concello
A Oficina de Atención ao Cidadán é a canle máis directa para que a cidadanía poida acceder ao coñecemento de dereitos e obrigas e a utilización dos bens de servizos públicos, informarse, orientarse e recibir axuda nas súas dúbidas sobre trámites administrativos, actividades ou información administrativa.
A Oficina de Atención ao Cidadán realiza basicamente as seguintes funcións:
• Informa sobre procedementos, requisitos ou documentación sobre as diferentes solicitudes que poden realizarse no Concello de Ourense.
• Facilita as Instancias da maior parte dos trámites municipais: Licenzas, Pago de Tributos, Padrón de Habitantes...
• Orienta e axuda á cidadanía para cubrir as instancias municipais.
• Recibe e tramita as queixas, reclamacións e suxestións.
• Proporciona información administrativa municipal.
• Informa sobre dependencias municipais.
• Informa sobre Asociacións de veciños do Concello de Ourense.
• Informa e facilita o acceso a Carpeta Cidadá.

Información xeral, citas de asuntos sociais e recibos
No tocante ás xestións realizadas, as máis numerosas foron información xeral sobre o Concello, coas súas diferentes áreas e actividades (4.315), información e solicitudes de cita previa de Benestar Social (3.017), padrón de habitantes (1.827) xestións tributarias (1.250, como emisión de recibos, domiciliacións bancarias, cambio de enderezo, etc.), solicitudes relacionadas coa Carpeta cidadá (658), peticións veciñais (475), información e inscricións en cursos de diferentes concellerías (265).
A elas únese desde xuño Bici-Ourense, o servizo de alugueiro de bicicletas que tras ser reactivado polo Concello, orixinou 48 atencións só no mes de xuño, por parte de persoas interesadas en recabar información sobre o seu funcionamento ou obter as tarxetas que permiten utilizalo.
A este respecto, cómpre lembrar que a Oficina de Atención expide as tarxetas do servizos e axuda a simplificar o procedemento para obtelas. A través da web do Concello se pode obter a carta de pago da taxa, e abonala, se a persoa usuaria dispón de certificado dixital, ou facelo pago nunha oficina bancaria, e recoller a tarxeta na oficina.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.