Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense aprobou a convocatoria de subvencións en especie de locais veciñais para asociacións veciñais e federacións ou agrupacións de asociacións de veciños para o ano 2020, para o que aproba un gasto de 138.000 euros. En aplicación do previsto no artigo 17 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e a fin de dar cumprimento aos principios de publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade e non discriminación, así como ao de eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados pola Administración outorgante e eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos, conforme ao disposto no artigo 8.3 da citada Lei, e segundo o previsto no Plan Estratéxico de Subvencións da Concellería de Participación Cidadá aprobado por acordo da Xunta de Goberno Local, en sesión do 18 de maio de 2018, o Concello de Ourense, a través da Concellería de Participación Cidadá, establece as seguintes normas Reguladoras da concesión de subvencións en especie a Asociacións Veciñais, Federacións veciñais ou Agrupacións veciñais, que estean rexistradas no Rexistro de Entidades Cidadás do Concello de Ourense, correspondentes á LIÑA II, “Autorizacións de uso de locais municipais e prensa diaria”.

  • Obxecto destas bases: Regular a concesión de subvencións en especie ás Asociacións de veciños e federacións ou agrupacións de asociacións de veciños, consistentes, na cesión de uso de locais en réxime de alugueiro, destinados a sede das entidades veciñais, xunto cos seus gastos racionalizados de luz e auga, no seu ámbito xeográfico.
  • Prazo de presentación: O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da provincia de Ourense. Rematará o día 20 de decembro de 2019

Documentos:

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.