Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A xunta de goberno local aprobou, na sesión celebrada esta mañá, un convenio de colaboración entre o Concello de Ourense e a asociación protectora de animais de Ourense, Progape, para a xestión do refuxio de animais abandonados, a recollida de animais abandonados ou errantes e o seu traslado ás instalacións do refuxio. O convenio terá un importe de 600.000 euros para os vindeiros 4 anos, a razón de 150.000 euros anuais.

Ademais deste, en materia sanitaria, a xunta de goberno facilitou a concesión de subvencións a outras entidades do ámbito cultural, veciñal e socio sanitario. En total, foron 32 os asuntos aprobados polo órgano executivo municipal.

Política Social (3). Apróbanse o convenio de colaboración entre o Concello de Ourense e a Asociación de familiares de enfermos de alzheimer e outras demencias (AFAOR) para o ano 2020 por valor de 25.000 euros. Ademais, apróbanse as contas xustificativas das subvencións do exercicio 2019 para AFAOR -25.000 euros- e Cáritas Diocesana -125.000 euros-.

Participación Cidadá (2). Apróbanse a concesión de senllas subvencións nominativas para a Agrupación Miño de AAVV do rural e periferia, por valor de 15.200 euros, e para a Federación Provincial de AAVV Limiar, polo mesmo importe.

Cultura (1). Apróbase a concesión dunha subvención nominativa á Asociación El Liceo de Ourense para gastos de funcionamento e realización de actividades xerais en 2020 por importe de 6.000 euros.

Avogacía Consistorial (13). Cinco sentenzas, un auto e sete comparecencias.
Sentenzas. Catro delas están relacionadas con litixios entre o Concello de Ourense e diferentes propietarios por mor das filtracións de auga: o xulgado desestima o procedemento interposto por unha mercantil que reclamaba 24.135,81 euros en concepto de responsabilidade patrimonial, xa que considera que se trata dun asunto privado do propio edificio; tamén desestima o recurso presentado polas comunidades de propietarios de dous edificios -Xesús Pousa 11 e Victoria Kent 2- en concepto de responsabilidade patrimonial polas filtracións de auga -reclamaban 5.982,85 euros-; mesmo resultado para o procedemento interposto pola comunidade dun edificio da Avenida de Bos Aires, que reclamaba 19.354,87 euros; porén, o xulgado estima unha petición de 363 euros solicitada por unha comunidade de propietarios dun edificio na Avenida de Portugal, obrigando ademais o Concello a realizar obras para evitar as filtracións.
A última das sentenzas é do Contencioso administrativo 2 de Ourense, e estima a reclamación dunha particular na expropiación do edificio que fai esquina entre as rúas Basilio Álvarez e Avenida das Caldas. A sentenza obriga o Concello a obter o inmoble partindo da súa consideración como solo urbano consolidado.
Auto. Un auto do contencioso administrativo 1 de Ourense establece que unha entidade deberá aboar os 14.446,24 euros dos danos causados nun dos peches do Xardín do Posío, desoíndo así o seu recurso contra unha resolución de xunta de goberno local.
Comparecencias. O Concello deberá presentarse en sete procedementos xudiciais: no procedemento pola desestimación dunha solicitude de reclamación patrimonial polos danos sufridos por mor dunha caida na rúa Xoán de Novoa polo mal estado da beirarrúa -reclámanse 11.533,72 euros-; nas dilixencias previas pola comisión de dous delitos contra a seguridade do tráfico e danos en bens de titularidade municipal, cometidos en xaneiro e en xuño deste mesmo ano; nas dilixencias previas pola comisión dun delito de desobediencia e resistencia grave á autoridade; e para achegar a valoración dos danos pola comisión dun delito de furto con violencia no punto limpo de Santa Mariña.
Ademais, deberá comparecer en dous procedementos máis: en calidade de demandado nun litixio interposto polo sindicato CSIF contra a creación da área de Alcaldía e do órgano directivo de coordinador xeral da administración municipal, e noutro interposto por un particular contra a declaración de ruína de dous edificios da súa propiedade.

Licenzas (6). Concédense licenzas para adaptar o uso de dúas oficinas a uso de vivendas, para a instalación de ascensores en dous edificios da cidade, e para a construción de dúas vivendas unifamiliares.

Aperturas (2). Concédense licenzas de apertura para un supermercado e para a adaptación dun local a oficinas.

Disciplina (2). Por unha banda, impónselle unha multa coercitiva de 1.000 euros a un particular por incumprir o prazo dun mes para a demolición dun galiñeiro -requíreselle novamente a que o faga no prazo dun mes, baixo pena de novas multas coercitivas a razón de 1.000 euros por mes-. Pola outra, incóaselle expediente sancionador a unha sociedade mercantil pola presunta infracción urbanística leve ao realizar obras -retirada dunha marquesiña- sen licenza.

Contratación (2). Apróbase a contratación dun vehículo forestal autobomba para o servizo de Extinción de Incendios e Salvamento do concello de Ourense -323.999,99 euros-, e a contratación do servizo de mantemento da caseta de calidade de aire municipal, na Alameda, por un importe de 23.353,54 euros para os dous vindeiros anos.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

  PÁXINA WEB DO CONCELLO E SERVIZOS MUNICIPAIS:

  PARTICIPACIÓN CIDADÁ E INFORMACIÓN DE INTERESE PARA A CIDADANÍA:

  CONTRATACIÓNS:

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

  • Indicador 78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.
  • Indicador 80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.