Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A contorna das Burgas dispón do suficiente caudal para acoller un hotel balneario. Así se desprende dun estudo realizado pola Xunta, a proposta do Concello, no que se avalía o potencial desta zona termal da cidade e que o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, e conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, analizaron durante un recente encontro. Esta análise, realizada pola empresa Geocisa, especifica que cos caudais potencialmente explotables nos terreos do antigo cárcere (que inclúen tanto o punto de saída de auga termal desta zona como os situados no Xardín das Burgas e nos Baños de Outeiro) poderíanse obter ata 2,85 litros por segundo sen causar afectación.
“Estes datos despexan as posibilidades que ofrece a contorna como motor termal da cidade, xa que farían viable a construción dun hotel balneario axustado e dimensionado ao devandito caudal”, afirma o rexedor.
Vázquez Abad salienta a “enorme importancia que este estudo ten para a toma de decisións no futuro, xa que nos ofrece datos reais para facer proxectos reais, porque ata o de agora non se fixera unha cuantificación do caudal para determinar o aproveitamento racional deste recurso”.
Para a realización do estudo do funcionamento hidroxeolóxico do conxunto das Burgas, a empresa realizou traballos de documentación, recoñecemento xeolóxico e hidrolóxico, monitorización de mananciais, analíticas das augas e ensaios de afección.
Logo desta análise previa, os traballos de campo dirixíronse ao recoñecemento xeolóxico e hidrolóxico, para actualizar o inventario de puntos de auga subterránea. Posteriormente realizouse unha monitorización automatizada de mananciais e sondaxes, para medir durante varios meses o caudal, a temperatura e o nivel da auga termal. Tamén se recompilaron datos pluviométricos do lugar e realizáronse análises químicas e isotópicas correspondentes das augas.
A última fase da investigación, consistiu na posta en marcha de probas hidráulicas para obter parámetros hidroxeolóxicos do acuífero termal e para establecer a relación e afectación mutua entre os distintos puntos de afloramento termal da zona.
A raíz desta análise identificáronse sete puntos ou zonas de saída de auga termal (a Burga Alta, a Burga Baixa, o Fervedoiro, nas Josefinas, os Baños do Outeiro, un punto na rúa Progreso e nos terreos do Xardín das Burgas), nos que se concentran un ou máis mananciais e que ofrecen un caudal total de 7,385 litros por segundo con temperaturas que oscilan entre os 42º e os 64'4º.
Conclusións
De acordo cos cálculos efectuados , e logo da adaptación e construción de novas captacións, o estudo conclúe que se poderían a chegar caudais de 0,5 litros por segundo nos Baños de Outeiro, de 1,6 l/s no Xardín das Burgas, e de 0,75 l/s no Cárcere. En comparación con outras instalacións termais, caso dos balnearios de Laias (caudal de 3,2 l/s en 2.500 m2,con 100 habitacións e 500 tratamentos ao día) ou de Arnoia (4,7 l/s para máis de 700 tratamentos ao día en 3.000 m2 de instalación), o estudo dá o visto bo para a explotación termal sen ningún tipo de afectación.
O estudo enmárcase na colaboración aberta co Concello de Ourense para aproveitar a capacidade termal da cidade a través de proxectos como o EcoBarrio, que prevé establecer a primeira rede de Europa de "district heating" aproveitando a enerxía xeotérmica.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.