Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O alcalde, Jesús Vázquez, e o concelleiro de Infraestruturas, José Araújo, visitaron as obras realizadas na rúa Casilla para a mellora da interseción peonil frente a rúa Xesús Pousa, a mellora do firme deteriorado e a canalización da auga, e que contan cun orzamento base de 52.388´84 euros.

Obxetivos do Proxecto

 1. Mellora da intersección peonil frente a rúa Xesús Pousa.
 2. Mellora do firme deteriorado.
 3. Canalización da auga.
 4. Favorecer un tránsito máis seguro.

Actuacións a executar

 • Saneo da franxa deteriorada na marxe sur da rúa da Casilla.
 • Mellora do firme existente na rúa da Casilla e entronque inicial coa rúa Chavasqueira, mediante barrido da superficie, a aplicación dunha rega de adherencia e a extensión dunha nova capa de rodadura.
 • Reparación do firme na segunda intersección coa rúa Chavasqueira, mediante demolición do pavimento existente e a execución dunha nova sección.
 • Efectuouse unha previsión de fresado do firme existente no entronque inicial coa rúa Xesús Pousa e tamén no entroque final co camiño San Paio, para mellorar o “cosido” na xunta co pavimento de formingón existente. (en ningún dos casos se modificará a cota actual da rasante)
 • Demolición e reconstrución da soleira de formigón existente fronte á edificación existente na marxe esquerda, no treito inicial da rúa.
 • Execución de sendas canaletas de formigón nos entronques coas rúas Xesús Pousa e Chavasqueira, para a recollida de augas de escorrenta no treito inicial, e conexión coa rede de saneamento municipal existente.
 • Execución dunha cuneta lateral de formigón na marxe esquerda e rematada contra o firme á nova cota da rasante, para a canalización de augas de escorrenta na segunda metade da rúa, e cruce de augas hacia a marxe dereita.
 • Execución de rebaixes nas beirarrúas no paso de peóns situado no entronque coa rúa Xesús Pousa, e franxa de pavimento acanalado con dimensións que cumpran a normativa vixente da accesibilidade. Para elo será preciso ampliar a beirarrúa que descende pola rúa Xesús Pousa na zona curva da intersección. O pavimento dos novos treitos de beirarrúa a construir debe ser coherente co existente na actualidade. Os bordillos rebaixados no paso non levantarán máis de 1 cm respecto á cota do pavimento.
 • Pintado de marcas viais tanto ao longo da rúa como no paso de peóns do entronque coa rúa Xesús Pousa, e colocación de sinalización vertical axeitada.
 • Dótanse partidas para a xestión dos residuos de construción e demolición xerados durante as obras, segundo o estudo incluído no Anexo VII.
 • Contémplase unha partida alzada para a adopción das medidas oportunas relativas á seguridade e saúde durnate as obras, segundo os criterios expostos no Estudo Básico de Seguridade e Saúde.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.