Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A rúa Vasco Díaz Tanco será obxecto dun das máis ambiciosas actuacións previstas no Plan de Investimento Municipal que desenvolve o Concello de Ourense no presente ano 2017. O proxecto das obras, cuxo expediente de contratación aprobouse esta semana, prevé un investimento de 817.606,98 euros, e un prazo de execución de 6 meses.

O obxectivo é acometer unha completa posta ao día deste viario, xa que ademais da renovación das beirarrúas e rehabilitación de firmes deteriorados, sen modificar en ningún punto a sección transversal da rúa, tamén se acometerá a renovación das redes de diferentes servizos municipais. No viario realizarase a renovación, restauración ou mellora do firme existente adaptándoo as necesidades funcionais e de durabilidade, eliminando a heteroxeneidade actual das beirarrúas, que teñen distintas clases de baldosas.

Seguindo as propostas presentadas pola empresa concesionaria Viaqua e o servizo municipal de alumeado público, renovaranse servizos municipais que se atopan moi deteriorados e obsoletos:

 • Rede de abastecemento de auga: mediante a execución de tubaxes de fundición dúctil, en ambas marxes das rúa coas súas correspondentes válvulas, ventosas, arquetas, ancoraxes e hidrantes, e conexión coa rede xeral nas rúas adxacentes.
 • Rehabilitación das conducións de saneamento
 • Rede de gas
 • Renovación da rede de alumeado público. Os brazos e farois actuais substituiranse por columnas con luminarias LED. A rede discorrerá soterrada.
 • Rede de media tensión e baixa tensión subterránea e aérea
 • Rede de telecomunicacións
 • Renovación da sinalización vertical e horizontal na totalidade da rúa. Colocación de elementos de contención de vehículos e balizamento.

Plan de investimentos municipal

Este é un dos proxectos incluídos no plan de investimento municipal aprobado polo pleno do Concello cos votos favorables do grupo de goberno municipal do PP e do grupo do PSdeG-PSOE.

O desenvolvemento do programa experimentou un notable paso adiante esta semana, xa que a Xunta de Goberno Local aprobou os expedientes de contratación de 6 obras. Xunto a de Díaz Tanco, as seguintes:

 1. Ensanche de beirarrúa na rúa da Canle desde Fonte do Monte ata Ricardo Courtier: 64.781,67€ de investimento e 45 días de prazo de execución. Consiste na ampliación da beirarrúa peonil para proporcionarlle un ancho apropiado ao uso e adaptalo á lexislación vixente. Esta actuación permitirá ampliar a beirarrúa existente a costa de reducir o ancho da calzada que será suficiente para a circulación de vehículos e cumprindo as condicións urbanísticas de aplicación, incorporaranse novas pavimentacións peatonais e conexións accesibles.
 2. Acondicionamiento do vial da rúa da Tenencia–Montoscos, en Zaín: 175.663,38€ (prazo de execución: 40 días). As obras inclúen limpeza dos bordes; prolongación de rede de abastecemento da conexión da actual rede e acondicionamento do firme existente, xa que o firme carece dunha regularidade superficial, con deformacións lonxitudinais/transversais e perda de material nalgunhas zonas ocasionadas polo paso do tempo, condicións meteorolóxicas e o tránsito de vehículos, o que provoca unha redución considerable da comodidade e seguridade do tránsito polas devanditas vías. A maiores as marxes de ambos os lados, bordes e cunetas están cubertos de vexetación, o que agrava a situación por tanto as actuacións propostas van encamiñadas a reparar os danos ocasionados, a previr que se produzan máis danos e a facilitar a circulación de peóns e coches
 3. Pavimentación en recollida de auga na rúa San Jerónimo–Rairo: 70.738.71€ (4 meses). As obras inclúen limpeza de bordes, instalación sumidoiros lonxitudinais e a súa conexión á actual rede de saneamento de auga residuais e o acondicionamento do firme existente.
 4. Acondicionamiento da rúa Rabaza: 260.412,57€ (2 meses de prazo de execución). Ten como finalidade acondicionar a rúa xa que nestes momentos atópase moi deteriorada e a súa vez, mellorar redes de saneamento e fluviais. As necesidades a satisfacer consisten en acondicionar o pavimento actual do camiño de forma que sexa máis transitable tanto para os vehículo como para os viandantes da zona e a súa vez mellorar a rede actual de saneamento da zona.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.