Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

A Xunta de Goberno do Concello de Ourense acordou a aprobación provisional do documento de revisión de adaptación do Plan Xeral de Ordenación Urbana, segundo a versión refundida de novembro de 2017, coa inclusión das correccións introducidas en decembro de 2017 e maio de 2018. Este documento foi remitido á Xunta, concretamente á Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, que deberá emitir un informe previo a súa aprobación definitiva en Pleno.

O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, explicou na rolda de prensa posterior á xunta de goberno local que “este paso adiante nun tema de vital importancia para o desenvolvemento da cidade, realízase de acordo cos informes técnicos emitidos polo Servizo de Planeamento e Xestión Urbanística, do titular da asesoría xurídica e do Consello Consultivo”. “O que está na nosa man, facémolo. E a lei ampáranos para dar este paso decisivo para o futuro de Ourense”, incidiu o rexedor.

Na súa intervención, o rexedor recordou que o PXOM fora aprobado inicialmente polo anterior Goberno Municipal, e que o actual Grupo de Goberno “asumiu o documento e traballou sobre él por responsabilidade para a cidade”.

“O futuro de Ourense está debuxado no PXOM. De ningún xeito os ourensáns e ourensás poden permitirse que o futuro da cidade se vexa paralizado por unha teima política e o capricho dos que non queren o avance de Ourense”, dixo Jesús Vázquez. Coa aprobación provisional, o Plan pasará á Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo da Xunta para que sexa informado. A continuación volverá ao Concello, ben para corrixir eivas ou para proceder á súa aprobación definitiva por parte do Pleno.

“Desde logo, se contamos coa maioría para poder asumir esta decisión, farémolo sen dilación algunha. Esta cidade non se pode permitir retrasar o feito de ter un Plan Xeral acorde á lexislación e que garanta o crecemento e avance de Ourense”, dixo o alcalde Jesús Vázquez.

O rexedor explicou que a aprobación definitiva do PXOM terá unha larga lista de efectos positivos para a cidade, entre os que destacou: o incremento do emprego; facilitar o asentamento de poboación no rural da cidade; potenciar e mellorar a rede viaria; un incremento de zonas verdes; a ordenación de terreos pola chegada do AVE; un novo pulo ao desenvolvemento termal; así como a reserva dun 30% do desenvolvemento urbano para vivendas de protección.

O texto recolle de forma favorable o 70% das alegacións da cidadanía

Pola súa banda, o concelleiro de Urbanismo, José Cudeiro, sinalou que “despois de seis anos de intenso traballo por parte dos técnicos e funcionarios cumprimos co compromiso que nos marcamos á nosa chegada ao Concello”. Tamén explicou que o documento que se remitirá á Xunta “recolle de forma favorable o 70% das peticións realizadas pola cidadanía e conta con todos os informes sectoriais favorables (de Medio Ambiente, da CHMS, Patrimonio, Telefonía…). Os grupos políticos non fixeron ningunha aportación”.

“É un PXOM bo para Ourense. Aprobado inicialmente polo PSOE e que asumimos totalmente adaptándoo á Lei do Solo de Galicia”, abundou o concelleiro de Urbanismo.

1.325 millóns de euros en inversións

José Cudeiro explicou que o plan “suporá unha inversión de 1.325 millóns de euros para Ourense; dos que 1.061 corresponderíanlle á Administración Xeral do Estado, a través de obras coma a Variante Exterior; 166 millóns, á inversión privada; 58 millóns á Xunta e 50 millóns ao Concello, cunha inversión anual de tres millóns de euros nos vindeiros 15 anos”.

O concelleiro de Urbanismo confirmou que o Plan suporá para a cidade 21.984 novas vivendas; vai supoñer a posta á disposición da cidade aproximadamente 530 hectáreas de espazos verdes e zonas libres de equipamentos; e a posta a disposición dun volume de solo edificable de 8.878 hectáreas.

Ademais insistiu en que o documento que se envía á Xunta conta co respaldo dos informes técnicos emitidos polo Servizo de Planeamento e Xestión Urbanística (29 de xuño de 2018), do titular da Asesoría Xurídica do Concello (o pasado 16 de abril), e co informe favorable do Consello Consultivo de Galicia (do 6 de maio de 2018).

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.