Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

O Concello de Ourense pon en marcha a campaña de concienciación “Á caza da cabicha”, co obxectivo de sensibilizar e concienciar á cidadanía do problema medioambiental que ocasiona tirar as cabichas do tabaco ao chan. A campaña é resultado da colaboración das concellerías de Voluntariado, Medio Ambiente, Limpeza e Seguridade Cidadá, e a empresa concesionaria do servizo de limpeza, Ecourense, e será desenvolvida por Sustinea.

Durante catro venres do mes de xuño e todos os venres do mes de setembro percorrerá os barrios de O Couto, A Ponte, o centro, As Lagoas e O Posío. Participarán quince grupos de voluntarios/as co papel de informadores e educadores ambientais, e dous ou tres persoas dentro de cada grupo caracterizados, co fin de visibilizar o problema e propor solucións encamiñadas é redución das cabichas na cidade.

Dentro desta campaña realizaranse tres actuacións: Cada grupo de voluntarios realizará a recollida de cabichas que serán gardadas en envases por cada barrio, marcando a cantidade que en cada un deles se están depositando no chan. Ao día seguinte, colocarán na rúa do Paseo un cabichómetro, como o que hai nas illas Cíes, no que se exporán todas as cabichas recollidas en todos os barrios propostos.

Coa fin de visibilizar este problema e propoñer solucións encamiñadas e á redución das cabichas na cidade, ao mesmo tempo que se recollen as cabichas, voluntarios/as informarán os cidadáns do grave problema de tirar as cabichas sen control ao chan, aos espazos naturais, ou nos parques infantís: non só afean a nosa cidade, tamén son un dano medioambiental xa que son un elemento non biodegradable. Ademais, farán unha performance con 2 ou 3 persoas que caracterizados dun xeito rechamante, representando un futuro sen aire limpo e con cidades lixosas.

A campaña

A campaña buscará tamén o beneficio para o tecido económico da zona facendo que bares, cafeterías e demais establecementos atopen vantaxoso para si ter unha rúa limpa e libre de cabichas. Os establecementos que se sumen á campaña por un Ourense máis limpo e cívico serán premiados cun selo distintivo que indique o seu compromiso, publicidade nas redes sociais e na revista dos centros educativos.

A campaña de accións de rúa estenderase durante 9 semanas (os días 9, 16, 23 e 30 de xuño, e 1, 8, 15, 22 e 29 de setembro), pola mañá. Na última semana de xuño quedará exposto o cabichómetro na rúa do Paseo. Desde o 1 de xuño comezarase a traballar cos establecementos e bares, para que se sumen a campaña e podan acoller o selo distintivo.

Sancións

A ordenanza municipal de limpeza aprobada en sesión ordinaria celebrada o día 9 de marzo de 1995, no seu artigo 7.1 prohibe botar á vía pública todo tipo de residuos. No artigo 43.1.a) o considera infracción leve e no artigo 44.1.a) dí que a multa para infraccións leves é de 90,16 €

A lei 39/2015 de procedemento administrativo no seu artigo 85.3, por pronto pago reduce un 20% a multa.

Os pasos son:

  • Informe da Policía local ou de inspectores denunciando os feitos.
  • Informe do Servizo (Sanidade) sobre os feitos para preparar o decreto de incoación do expediente.
  • Decreto de incoación de expediente sancionador simplificado.
  • Notificación do decreto de incoación ó inculpado.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.