Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Unha trintena de alumno/as do IES Blanco Amor acudironao Salón de Plenos do Concello de Ourense, no marco do I Plan de Infancia e Adolescencia, para expoñerlles aos políticos as conclusións dunha xornada de traballo -que comezou o pasado 21 de abril e seguíu desde entón co traballo na aula baixo a tutela do profesorado- sobre a súa visión do modelo de cidade.

Escoitando as conclusións dos alumnos estiveron, ademais do alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, e das concelleiras de Educación e Xuventude, Belén Iglesias e Sofía Godoy respectivamente, o director de Injuve, Javier Dorado, e a directora xeral de Xuventude, Cecilia Vázquez, acompañada da subdirectora de Programas, Yolanda Otero.

Os alumnos, de 3º ESO, traballaron sobre unhas plantillas nas que tiñan que reflexionar sobre as debilidades, fortalezas e propostas de mellora de como sería a súa cidade. O obxectivo é o de construír unha cidade amigable coa infancia e a adolescencia nas áreas de saúde e actividade física; medio ambiente e urbanismo; benestar social e familia; educación; equidade e diversidade; lecer, cultura e tempo Libre. As preocupacións máis importantes foron: a venda de alcohol e tabaco; máis charlas informativas; adaptacións dos semáforos para persoas con mobilidade reducida; campañas contra o acoso escolar; actividades lúdicas con prezos máis baixos; ser escoitados...

A actividade de hoxe configúrase como unha acción puntual de participación, enmarcada nos traballos do Plan de Infancia e Adolescencia. Así, o Concello quere avanzar na coordinación municipal de traballos conxuntos e interdisciplinares -é dicir, coordinado polas diferentes áreas municipais- para fomentar a participación activa da infancia e da adolescencia nos asuntos da vida pública municipal.

Desta forma, seguirase avanzando neste tipo de reunións ata crear un órgano consultivo creado integramente por este colectivo. O goberno municipal vai impulsar, daquela, a configuración dun equipo de participación infantil e adolescente que traballe e xeito periódico co ánimo de contribuír a facer da política municipal máis rica e participativa.

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.