Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Concello

Jesús Vázquez, alcalde do Concello de Ourense; Dª. María Jesús Piñeiro, directora de institucións de CaixaBank en Galicia; e Julio Masid Bande, director de Viaqua en Galicia, presentaron hoxe a exposición ¡H2Oh! Os segredos da auga da túa cidade, unha mostra itinerante que pretende concienciar sobre o uso deste recurso tan prezado e, a súa vez, tan escaso.Esta mostra, comisariada por Sergi Romeu, estrutúrase en tres grandes eidos: «Auga, elixir da vida», «Auga na cidade » e «Auga sostible».

Auga, elixir da vida

No primeiro eido preséntanse as excepcionais propiedades físicas da auga líquida, así como a íntima relación existente entre este composto único e todos os seres vivos, incluídos os humanos.

A Terra ofrece unhas condicións idóneas que fan posible a vida nela, e, entre estas, ocupa un lugar destacado a presenza de auga líquida na súa superficie. Grazas a iso e as extraordinarias propiedades físicas da auga, existimos.

Todos os seres da biosfera son basicamente auga, e nós non somos ningunha excepción. Con todo, os seres humanos non necesitamos a auga solo para vivir, senón tamén para crecer e prosperar. A historia da nosa civilización vai estreitamente ligada aos esforzos para provernos de auga doce, un recurso prezado e menos abundante do que podería parecer a simple vista.

Neste primeiro eido, o público poderá descubrir que ten de especial a auga líquida, de canta dispoñemos e como se distribúe no noso planeta. E entenderemos por que dicimos que a auga é o «elixir da vida».

Auga na cidade

Abastecer de auga potable a unha cidade supón un gran reto. O obxectivo é garantir un fornecemento adecuado para cubrir ás necesidades da poboación, mediante unha xestión eficiente e sostible deste recurso. Neste ámbito mostrase o ciclo urbano da auga, é dicir, o camiño que percorre a auga destinada ao abastecemento humano, desde o punto de captación ata que regresa ao medio unha vez utilizada, pasando polas fases de potabilización, distribución, depuración de augas residuais e retorno ao medio natural ou reutilización.

Un xogo interactivo converteranos en xestores de auga nunha cidade imaxinaria. Ao ir pasando polas distintas fases do ciclo urbano da auga, proporán diferentes retos que deberemos superar para asegurar unha distribución adecuada da auga potable.

Poderemos alcanzar os niveis esixidos de eficiencia e sostibilidade?. Obteremos a satisfacción dos nosos concidadáns?

Auga sostible

O terceiro e derradeiro eido presenta os retos que o século XXI trasládanos en canto ao abastecemento de auga potable no entorno urbano, e amósanos como o uso responsable da auga pode propiciar un futuro mellor para todos.

Segundo Nacións Unidas, o abastecemento de auga potable é un dereito fundamental dos seres humanos. Actualmente, e por primeira vez na historia, a maior parte da humanidade vive nas cidades, e todo indica que esta tendencia irá incrementándose ao longo deste século. Por iso, a xestión sostible e eficiente da auga no eido urbano é máis importante que nunca e aínda o será máis no futuro.

Actividade paralela: ¡H2Oh!, o Xogo en liña

En paralelo á exposición, produciuse un xogo en liña que permite a calquera persoa converterse en xestor de auga nunha cidade imaxinaria. Con este xogo, de estrutura xeral similar ao famoso SimCity, os usuarios deberán construír a infraestrutura requirida para asegurar un abastecemento adecuado da auga a medida que a cidade vaia medrando. Ademais, deberán facer fronte a distintos retos técnicos e medioambientais, así como satisfacer as peticións que a poboación lles vaia solicitando, ao tempo que o xogo progresa. Os obxectivos finais consisten en lograr que a cidade prospere e en obter a máxima satisfacción dos seus habitantes, mediante unha xestión eficiente e sostible da auga.

Ademais, se os usuarios visitan á exposición, poderán acceder a un nivel suplementario do xogo introducindo un código que se lles proporcionará á entrada da mostra.

Para acceder ao xogo, basta con enlazar coa seguinte dirección web: www.H2Oh-expo.com

Información adicional

  • ¡H2Oh! Los secretos del agua de tu ciudad
  • Do 10 de outubro ao 9 de novembro de 2017
  • Xardín do Posío: Ourense
  • Horario: de luns a venres, de 12.30 a 14 h e de 17 a 21 h
  • Sábados, domingos e festivos, de 11 a 14 y de 17 a 21 h
  • Visitas escolares: con cita previa en el tel. 902 906 666
  • Visitas guiadas: de luns a venres, ás 19 h; sábados, domingos e festivos, ás 12 h e ás 19 h

 

Clasificación dos Indicadores de Transparencia

  PUBLICIDADE ACTIVA E INFORMACIÓN SOBRE A CORPORACIÓN MUNICIPAL:

1. Os datos biográficos do Alcalde e das/os concelleiras/os do Concello.

2. Axenda institucional do alcalde.

3. Gastos de viaxe do Alcalde e dos demais cargos electos do Concello.

4. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Ourense e relación dos cargo (postos) de confianza ou Persoal eventual, e o importe das súas retribucións.

5. Datos básicos dos órganos descentralizados, entes instrumentais e sociedades municipais:Consello Municipal de Deportes (CMD).

6. Relación de Postos de Traballo (RPT) do Consello Municipal de Deportes

7. Retribucións percibidas por altos cargos do Concello

8. Rexistro de Intereses de Actividades e Bens dos Altos cargos do Concello

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE A PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN E PATRIMONIO DO CONCELLO:

9.  Planes e programas anuais e plurianuais municipais.

10. Organización Municipal.

11. Xestión, conservación e eliminación de documentos e arquivos do Concello.

12. Relación de inmobles propios (pdf) e Relación de inmobles en réxime de arrendamento (pdf)

13. Relación dos vehículos oficiais (propios ou en réxime de aluguer) adscritos ao Concello de Ourense (pdf)

14. Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Ourense (pdf)

 

  PUBLICIDADE ACTIVA SOBRE OS ÓRGANOS DE GOBERNO MUNICIPAIS, INFORMES E RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

15. Código ético de bo goberno.

16. Ordes do día previas aos plenos municipais.

17. Actas dos plenos municipais.

18. Acordos da Xunta de Goberno.

19. Vídeos das sesións dos plenos municipais.

20. Resolucións xudiciais que afectan ao Concello

21. Resolucións de autorización ou recoñecemento da compatibilidade e as autorizacións de exercicio de actividade privada altos cargos (pdf)

  CONTRATACIÓNS:

48. Contratos (non incluídos os contratos menores) realizados polo Concello.

49. Contratos menores realizados polo Concello. Acceda á Plataforma de Contratación do Estado, e seleccione a ficha "Documentos" para acceder a información sobre os contratos menores.

50. Modificación dos contratos realizados polo Concello.

51. Composición, forma de designación e convocatorias das mesas de contratación (pdf)

52. Actas das mesas de contratación.

53. Datos estatísticos sobre a porcentaxe en volume orzamentario dos Contratos adxudicados a través de cada un dos procedementos previstos na lexislación de contratos do sector público.

54. Informe explícito da publicación dos contratos na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP)

 

  CONVENIOS, ENCOMENDAS DE XESTIÓN E SUBVENCIÓNS:

55. Relación de convenios e encomendas de xestión subscritos (pdf)

56. Relación de subvencións e axudas públicas concedidas polo Concello (pdf)

57. Asignacións económicas que se conceden a cada un dos Grupos políticos municipais.

 

  SUBMINISTRADORES E CUSTOS DOS SERVIZOS:

58. Lista de provedores, adxudicatarios e contratistas máis importantes do Concello (pdf)

59. Información sobre o Custo efectivo dos servizos prestados polo Concello.

  VISIBILIDADE, CANLES E CARACTERÍSTICAS DO ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

72. Existe na Web Municipal un espazo destacado para difundir o procedemento administrativo do Dereito de acceso á información.

73. Información sobre o procedemento administrativo presencial para exercer o dereito de acceso á información.

74. Formulario de solicitude de acceso á información pública.

75. A canle electrónica de solicitudes de acceso á información pública permite diversos tipos de identificación, sen ser necesario o uso de certificados dixitais o a achega de datos fiscais.

76. Informe de que a canle de solicitude de acceso á información pública permite o seguimento da tramitación por parte do interesado.

77. Formulación de queixas e suxestións en relación co Acceso á información.

 

  RECLAMACIÓNS E AVALIACIÓN DO DEREITO DE ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA:

78. Procedemento para presentar reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

79. Informe de que na Web municipal está operativa e claramente visible a entidade municipal responsable ante calquera presentación de reclamacións por denegación total ou parcial no exercicio do dereito de acceso á información.

80. Información estatística de datos relativos a: Número de solicitudes de acceso á información recibidas; resoltas dentro de prazo, desestimadas, en todo ou en parte; e o resumo temático xeral das solicitudes de acceso á información recibidas.