Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Goberno

No concelleiro e membro da Xunta de Gobierno local, don Armando Ojea Blanco, o alcalde de Ourense Gonzalo Pérez Jácome, delega o exercicio das seguintes atribucións en relación coa Área de Recursos Humanos

  Recursos Humanos

Na concelleira e membro da Xunta de Goberno local dona Eugenia Díaz Abella, o alcalde de Ourense Gonzalo Pérez Jácome delega o exercicio das seguintes atribucións en relación coa Servizos Sociais:

  Asuntos Sociais; comprende:

  Servizos sociais comunitarios básicos e servizos sociais comunitarios específicos e os seus equipamentos.

  Fogar do Transeúnte.

  Gardería monoparetal.

  Centros cívicos.

  Programas de integración sociolaboral dirixidos a colectivos en risco de exclusión social, inmigrantes, discapacitados, minorías étnicas, de favorecemento da conciliación e apoio a estrutura familiar, e envellecemento activo de maiores.

  Limpeza e mantemento de centros sociais (centros cívicos, Casa da Maxía, Casa da Mocidade).

  Muller e Igualdade:

  Muller (inclúe Centro de Información á Muller e Casa de Acollida).

  Políticas de Igualdade.

  Saúde:

  Servizos mortuorios e cemiterios.

  Prevención sanitaria.

  Unidade de Condutas Aditivas.

  Aula de saúde.

  Unidade de día.

  Protectora de animais.

  O exercicio das competencias que á Alcaldía lle atribúe a Lei 11/2010, do 17 de decembro, de prevención do consumo de bebidas alcohólicas en menores de idade, ou normativa que a substitúa.

  O exercicio das competencias que á Alcaldía lle atribúe a Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañia de Galicia, ou norma que a substitúa.

Na concelleira e membro da Xunta de Goberno local dona Sonia Ogando Vázquez, o alcalde de Ourense Gonzalo Pérez Jácome delega o exercicio das seguintes atribucións en relación coa Área de Urbanismo, Vivenda e Patrimonio:

Intervención na edificación e uso do solo. Disciplina urbanística, comprende:

  Disciplina urbanística. Inclúe todas as competencias que lle corresponde á Alcaldía recollidas no Capitulo III do Título VI da Lei 2/2016 do solo de Galicia, agás as que se lle delegan na Xunta de Goberno local no apartado segundo desta resolución.

  A tramitación e resolución de expedientes sancionadores pola comisión de infraccións urbanísticas derivadas do incumprimento da Ordenanza municipal reguladora da publicidade exterior mediante carteis, carteleiras ou valados publicitarios.

Ruina inminente (art. 141.5 da Lei do solo de Galicia).

  Fomento da edificación, conservación e rehabilitación.

  Inspección Técnica de Edificios.

  Réxime disciplinario en materia de contaminación acústica.

  Rexistro de solares.

  Planeamento urbanístico e xestión; comprende:

  Planeamento urbanístico.

  Xestión urbanística.

  Arqueoloxía.

  Expropiacións urbanísticas.

  Patrimonio municipal; comprende:

  Patriminio Municipal do solo (PMS)

  Inventario de bens.

  Oficina Peri; comprende:

  Vivenda de protección pública.

  Áreas de Rehabilitación e Rexeneración Urbana.

  Plans Especiais de Protección e/ou de Reforma Interior.

  Subvencións municipais en materia de conservación e rehabilitación de edificacións.

  Responsabilidade patrimonial

Na concelleira e membro da Xunta de Goberno local dona Ana María Fernández Morenza, o alcalde de Ourense Gonzalo Pérez Jacome delega o exercicio das seguintes atribucións en relación coa Área de Economía e Facenda:

  Economía e Facenda; comprende:

  Intervención

  Xestión económica e xestión orzamentaria

  Xestión Tributaria e recadatoria

  Tesourería

No concelleiro don José Mario Guede Fernández, o alcalde de Ourense Gonzalo Pérez Jacome delega o exercicio das seguintes atribucións en relación coa Área de Deportes:

  Deportes

  Presidencia do Consello Municipal de Deportes

No concelleiro e membro da Xunta de Goberno local don Jorge Pumar Tesouro, o alcalde de Ourense Gonzalo Pérez Jacome delega o exercicio das seguintes atribucións en relación coa Área de Medio Ambiente.

  Medio ambiente comprende:

  Medio ambiente (control e calidade ambiental e sustentibilidade).

  Limpeza de terreos en solo rústico e urbano, e prevención e defensa contra os incendios forestais (Lei 3/2017, do 9 de abril, e normativa de desenvolvemento e ordenanzas municipais).

  Parques e xardíns.

  Limpeza viaria

Na concelleira e membro da Xunta de Goberno local dona Flora Moure Iglesias, o alcalde de Ourense Gonzalo Pérez Jacome delega o exercicio das seguintes atribucións en relación coa Área Turismo, Termalismo Participación Cidadá e Xuventude:

  Turismo.

  Termalismo.

  Participación cidadá.

  Xuventude; comprende:

  Casa da Mocidade.

No concelleiro e membro da Xunta de Goberno local don Telmo Manuel Ucha Álvarez, o alcalde de Ourense Gonzalo Pérez Jacome delega o exercicio das seguintes atribucións en relación coa área de Seguridade cidadá

  Seguridade Cidadá: comprende,

  Policía Local.

  Tráfico e expedientes sancionadores.

  Servizo de extinción de Incendios.

  Protección civil.

  Voluntariado