Praza Maior 1        988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Goberno

Jesús Vázquez Abad - Alcalde

Jesús Vázquez Abad (Nuremberg, 1967)

Licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade de Santiago. Especialidade: Financeira

Doutor Cum Laude en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade de Vigo

Realizou actividade investigadora; traballos científico s; libros e monografías; así como diversas comunicacións e ponencias presentadas en Congresos. Impartiu cursos e seminarios en diversas Universidades.

 • Ano 1991. Profesor Asociado da Universidade de Vigo.
 • Ano 1991. Administrativo 1ª, Banco Gallego, S.A.
 • Ano 1994. Profesor Titor da UNED Ourense.
 • Ano 1998. Presidente da comisión informativa da Universidade.
 • Ano 1998. Subdirector da Escola de Estudos Empresariais.
 • Ano 2003. Profesor Titular do departamento de Organización de Empresas e Marketing da Universidade de Vigo.
 • Ano 2006. Decano da Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo de Ourense.
 • Ano 2008. Deputado polo grupo parlamentario popular no Congreso dos Deputados, no que foi membro das comisións de Economía e Facenda, Educación, Política Social e Deporte, da comisión de Ciencia e Innovación e Portavoz de Universidades do Grupo Parlamentario Popular.
 • Ano 2008. Presidente da Comisión Nacional de Universidades do Partido Popular.
 • Anos 2009-2012. Conselleiro de Educ ación e Ordenación Universitaria.
 • Anos 2012-2015. Conselleiro de Cultura, Educación e O.U.
Jesús Vázquez Abad, Alcalde de Ourense, efectua as delegacións nas distintas áreas entre os concelleiros e concelleiras do grupo de goberno

María Sofía Godoy Gómez-Franqueira

María Sofía Godoy Gómez-Franqueira (Ribadavia, 1968)

 • Diplomada en Relacións Laborais
 • Máster en Xestión de Cooperativas pola Universidade de Mondragón
 • Master en Dirección de Recursos Humanos, pola Escola de Negocios de Caixanova
 • Advanced Management Program, polo Instituto de Empresa
 • Programa Certificación Internacional experto en Coaching, polo Instituto Europeo de Coaching
 • No Grupo Coren dende 1993, con diferentes responsabilidades na xestión de recursos humanos, e dende 2008, xerente da Fundación Coren

Concelleira delegada das áreas:

  Asuntos Sociais:

  Servizos sociais comunitarios básicos e servizos sociais comunitarios específicos e os seus equipamentos.

  Fogar do Transeúnte.

  Gardería monoparetal.

  Centros cívicos.

  Programas de integración sociolaboral dirixidos a colectivos en risco de exclusión social, inmigrantes, discapacitados, minorías étnicas, de favorecemento da conciliación e apoio a estrutura familiar, e envellecemento activo de maiores.

  Limpeza e mantemento de centros sociais (centros cívicos, casa da maxía, casa da mocidade).

  Sanidade:

  Servizos mortuorios e cemiterios.

  Prevención sanitaria.

  Unidade de Condutas Aditivas.

  Aula de saúde.

  Unidade de día.

  OMIC (Oficina Municipal de Información ao Consumidor).

  Protectora de animais.

  O exercicio das competencias que á Alcaldía lle atribúe a Lei 11/2010, do 17 de decembro, de prevención do consumo de bebidas alcohólicas en menores de idade, ou normativa que a substitúa.

  O exercicio das competencias que á Alcaldía lle atribúe a Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañia de Galicia, ou norma que a substitúa.

  Igualdade:

  Políticas de Igualdade.

  Muller (inclúe Centro de Información á Muller e Casa de acollida).

  Xuventude:

  Casa da Mocidade.

  Voluntariado

Mª Belén Iglesias Cotés

María Belén Iglesias Cortés (Ourense, 1963)

 • Pedagoga. Asesora pedagógica.
 • Preparadora de opositores de Educación. Formadora de formadores.
 • Docente acreditada en cursos de formación ocupacional, plan FIP
 • Programación de técnicas de estudio y apoyo al alumnado con N.E.E.
 • Preparadora de opositores de educación e Inspectores de Educación.
 • Formadora de formadores. Docente en legislación educativa.
 • Docente en programación didáctica. Especialidades: educación infantil; educación primaria; educación física.
 • Docente en plantes de apoyo. Especialidad: Pedagogía Terapéutica; Audición y lenguaje.
 • Docente en Programas de Intervención. Especialidad: Pedagogía Terapéutica; Audición y Lenguaje.
 • Docente en Cursos de Formación Ocupacional, PLAN FIP (años: 1999-2010)
 • Docente en las materias de filosofía y Lengua Española
 • Concelleira do Grupo Municipal do PP de Ourense (2007-2011 e 2011-2015)

Concelleira delegada das áreas:

  Educación:

  Universidade.

  Escolas infantís.

  Programas dirixidos á comunidade educativa e programas dirixidos á poboación en xeral, nos que se inclúe a Universidade Popular, a Aula da Natureza, a Escola de Artes Escénicas , a Escola Municipal de Idiomas e as Bibliotecas Municipais.

  Limpeza de centros educativos e mantemento e servizo de conserxería de CEIPs.

  Cultura:

  Museos, festas, festival de cine, auditorio e espazos expositivos dependentes da Concellería de Cultura.

  Normalización lingüística.

Mario Guede Fernández

José Mario Guede Fernández (Ourense, 1952)

 • Diplomado en Maxisterio
 • Funcionario de Educación nos siguientes centros: CEIP Virxe de Covadonga, CEIP Otero Nóvoas de Cortegada, CEIP Prácticas de Ourense, IES A Carballeira
 • Concelleiro de Deportes 2003-200
 • Xefe do Servizo Provincial de Deportes da Xunta de Galicia (2009 – actualidade)
 • Técnico Superior de Fútbol Ex - entrenador de CD Ourense

Concelleiro delegado das áreas:

  Deportes

  Presidencia do Consello Municipal de Deportes

Flora Moure Iglesias

Flora Moure Iglesias (Ourense, 1966)

 • Licenciada en Dereito pola Universidade Complutense de Madrid Ano 1994
 • Avogada exercente do Ilustre Colexio de Avogados de Ourense
 • Avogada do Turno de Oficio (Civil e Penal) dende xuño de 1994
 • Letrada externa de asesoramento de entidad financeira dende xullo de 2001
 • Letrada da Asesoría Xurídica da Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas de Ourense dende xullo de 2003 a agosto de 2012

Concelleira delegada da área:

  Recursos Humanos

  Comercio:

  Mercados

  Prazas de abastos.

  Comercio local.

  Matadoiro.

Francisco Carlos Campos Sanmartín

Francisco Carlos Campos Sanmartín (Ourense, 1954)

 • Diplomado en Enfermería                                                                                                                                             
 • Diplomado en Sanidade
 • Técnico en RX Enfermeiro do SERGAS
 • Supervisor de atención ao paciente no CHUO dende 2009

Concelleiro delegado das áreas:

  Seguridade Cidadá:

  Policía Local.

  Tráfico e expedientes sancionadores.

  Servizo de extinción de Incendios.

  Protección civil.

  Participación Cidadá

Jorge Pumar Tesouro

Jorge Pumar Tesouro (Ourense, 1975)

 • Vicepresidente 2º Excma. Diputación Provincial de Ourense                                                                                                            
 • Diputado delegado de Administración Provincial
 • Diplomado en Ciencias Empresariais
 • Máster en Axentes de Emprego
 • Curso Superior de Técnico na Administración Local
 • Técnico local de Emprego no Concello de Coles
 • Asesor do Grupo Municipal do PP no Concello de Ourense (2011-2015)

Concelleiro delegado das áreas:

  Servizos xerais:

  Parque móbil.

  Padrón e estatística.

  Rexistro xeral.

  Arquivo.

  Órganos de Goberno (inclúe protocolo e representación, dietas concelleiros/as, transferencias institucionais, etc, ...).

  Participación en feiras e exposicións.

  Xestión de edificios municipais (inclúe mantemento e inversión dependencias municipais).

  Protección de datos.

  Rexistro de parellas de feito.

  Prensa e comunicacións.

  Promoción Económica e emprego:

  Centro de Iniciativas Empresariais.

  Centro de coñecemento "A Molinera".

  Sistemas de Información

  Cooperación Institucional

  Turismo e Termalismo

  Formación Ocupacional:

  Escolas taller e obradoiros de emprego.

José Jesús Cudeiro Mazaira

José Jesús Cudeiro Mazaira (Ourense, 1952)

 • Licenciado en Dereito
 • Anos 1985 a 1993.Secretario e asesor técnico da Comisión Provincial de Urbanismo da Xunta de Galicia en Ourense.
 • Anos 1993 a 1997. Xefe Provicial del Urbanismo da Xunta de Galicia en Ourense.
 • Anos 1997 a 2003. Director Xeral de Urbanismo da Xunta de Galicia
 • Anos 2003 a 2005. Director Xeral de Desenvolvemento Comarcal da Xunta de Galicia
 • Avogado
 • Asesor técnico na Deputación Provincial de Ourense

Concelleiro delegado das áreas:

Intervención na edificación e uso do solo. Disciplina urbanística:

  Disciplina urbanística. Inclúe todas as competencias que lle corresponden á Alcaldía recollidas no Capitulo III do Titulo VI da Lei 2/2016 do solo de Galicia, agás as que se lle delegan na Xunta de Goberno local do decreto de Alcaldía de delegación de competencias.

  A tramitación e resolución de expedientes sancionadores pola comisión de infraccións urbanísticas derivadas do incumplimento da Ordenanza municipal reguladora da publicidade exterior mediante carteis, carteleiras ou valos publicitarios.

  Ruina inminente (art. 141.5 da Lei 2/2016 do solo de Galicia)

  Fomento da edificación, conservación e rehabilitación.

  Inspección Técnica de Edificios.

  Rexime disciplinario en materia de contaminación acústica.

  Rexistro de solares.

  Planeamento urbanístico e xestión:

  Planeamento urbanístico.

  Xestión urbanística.

  Arqueoloxía.

  Expropiacións urbanísticas.

  Vivenda de protección pública e rehabilitación da edificación:

  Vivenda de protección pública.

  Áreas de Rehabilitación e Rexeneración Urbana.

  Plans Especiais de Protección e /ou de Reforma Interior.

  Subvencións municipais en materia de conservación e rehabilitación de edificacións.

  Patrimonio municipal:

  Patrimonio Municipal do Solo (PMS).

  Inventario xeral de bens.

  Responsabilidade patrimonial.

Ana Fernández Morenza

Ana María Fernández Morenza (A Pobra de Trives, 1975)

 • Licenciada en Dereito
 • Avogada
 • Membro da Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Avogados. Responsable da Comisión sobre Violencia de Xénero e ponente.
 • Mediadora de seguros titulada
 • Docente na Escola de Práctica Xurídica do Colexio Oficial de Avogados.

Concelleira delegada das áreas:

  Facenda:

  fiscalización

  recadación

  xestión orzamentaria

  contabilidade

  inspección de rendas.

  Contratación

  Compras e Subministros

  Oficina de compras

  Infraestruturas e perímetro rural:

  Mantemento e conservación ordinaria das vías públicas.

  Mobiliario urbano.

  Enxeñeria e cartografía.

  Augas e Saneamento.

  Control de obras.

  Servizo Eléctrico:

  Alumeado público e máis o seu mantemento; aforro e eficiencia enerxética.

  Xestión de novas instalación de enerxías alternativas e eficiencia enerxética.

  Medio Ambiente e parques e xardíns:

  Medioambiente (control, calidade ambiental e sustentabilidade).

  Limpeza de terreos en solo rústico e urbano, e prevención e defensa contra os incendios forestais (Lei 3/2007, do 9 de abril, e normativa de desenvolvemento e ordenanzas municipais).

  Parques e Xardíns.

  Limpeza viaria

Concelleiro delegado das áreas:

  Transporte público e mobilidade.

  Sistemas de información.

  Transparencia e xestión de calidade dos servizos.