Praza Maior 1 988 388 100 | VOLUNTARIADO, Servizos Básicos. 988 388 133 (de 9 a 14 h)

Atopar
Buscador Concello de Ourense

Goberno

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declarou o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, establecía no seu artigo 14 distintas medidas en materia de transportes co obxectivo de restrinxir a mobilidade. Neste sentido, a norma abordaba a redución da oferta total de operacións nos distintos servizos ferroviarios en certas porcentaxes, os cales se foron modificando posteriormente a través de distintas ordes do Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana.

Unha vez culminada a emerxencia sanitaria non hai explicación algunha para que distintos servizos ferroviarios deixasen de prestarse. Con todo, esta é a situación que se está dando en diferentes traxectos nos que aínda non retornou a oferta previa ao día 14 de marzo. Colectivos e organizacións de todo o territorio nacional, incluídos os de Ourense, pediron a reposición de todas estas circulacións ferroviarias que aínda nestes momentos están suspendidas e contribuíndo así a que estes territorios atópense máis aillados.

Non podería entenderse que a COVID-19 se convertese na escusa do Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana para eliminar servizos elementais dentro da súa obrigación de servizo público. O transporte ferroviario é unha necesidade básica e a mobilidade é un dereito e atender de xeito preferente a criterios de mera rendibilidade económica.

Os agravios do Goberno de España en materia ferroviaria continúan imparables cos ourensáns, nun ataque continuo destinado a aillar á Galicia interior, tendo á cidade das Burgas como máximo exponente.

A estratexia que está a levar a cabo RENFE con respecto á súa política comercial, tanto en Galicia como en Ourense en particular, está a provocar a perda do liderado do tren como medio de transporte preferido polos galegos para viaxes de longo percorrido.

A diminución da oferta, que afecta tanto as frecuencias como ao número de prazas, -tanto previo á situación xerada pola COVID-19, como posteriormente ao estado de alarma-, así como a mala planificación dos horarios que non se adaptan ao perfil do usuario tipo do tren en Galicia, están a provocar que, tras anos de crecemento que levaron á estación de Ourense- Empalme a liderar o crecemento do número de viaxeiros desde o ano 2008 ata o ano 2018, o número de usuarios sexa agora residual.

Ás continuas supresións e eliminacións de servizos, teñen como máximo exponente a supresión do Avant das 6:45 da mañá que ata o de agora conectaba Ourense coas cidades de Santiago e A Coruña.

Un servizo matinal que era empregado por traballadores, principalmente funcionarios, e estudantes pero tamén por profesionais e traballadores, ususrios de hospitais, etc, o que resulta extremadamente grave para a cidade de Ourense e vai en contra da cohesión territorial da Galicia interior, obrigando a ourensáns a ter que plantexarse vivir fóra da súa cidade, do mesmo xeito que os estudantes, o que pode implicar nalgúns casos a renuncia dos estudos por problemas económicos.

Pola contra, comunidades autónomas como Andalucía, Madrid ou Cataluña beneficiáronse da política de aumento de servizos tras a pandemia sanitaria, pero novamente Galicia quedou á marxe da devandita mellora. A situación galega, comparada co resto do país, é cada vez máis agraviante, resultando imposible a volta e regreso nun mesmo día, como si se podía facer en anos anteriores, ou como si se pode realizar entre outros puntos da xeografía española. No seu día, o incremento de oferta de trens a Madrid supuxo un intenso e eficaz revulsivo da situación, provocando un incremento significativo do número de usuarios -fluxo que se daba en ambas as direccións-, especialmente no segmento de negocio, estudo, turismo, sanitarios, familiares... Hoxe en día, esta situación está a caer a un ritmo exponencial, dada a mala imaxe que se está xerando cara a RENFE por parte da sociedade galega en xeral e dos usuarios en particular. Feito que tamén podemos trasladar aos viaxeiros de media distancia, especialmente da chamada Galicia interior. Habería que retroceder décadas para atopar unha situación tan preocupante e caótica, con horarios de trens adversos e mesmo un único traxecto ao longo do día.

O deterioro do servizo é practicamente xeneralizado en todas as liñas ferroviarias que discorren por Galicia con excepción do Eixo Atlántico (Vigo – Pontevedra – Vilagarcía – Santiago - A Coruña) e o corredor Ourense – Santiago - A Coruña, que dispoñen de infraestruturas e material de mellor calidade. Sendo especialmente significativo na liña Vigo – Redondela – Porriño - Ribadavia – Ourense – Monforte – Quiroga - A Rúa - O Barco – Ponferrada – Astorga - León, onde circulan os trens máis antigos do parque móbil de Renfe, cunha antigüidade de máis de 35 anos.

Así mesmo, prodúcense constantes fallos nos protocolos de atención aos viaxeiros cando se producen incidencias: respostas tardías, falta de información, autobuses e taxis que chegan con atraso, etc. Por todo iso, é necesario que se adopten medidas urxentes para dotar aos galegos de mellores e renovadas infraestruturas: un maior número de liñas e horarios, medios de transporte dignos, garantir a permanencia do servizo de venda de billetes nas propias estacións, e todos aqueles aspectos que, habitualmente veñen derivados de fallos do material rodante (normalmente envellecido), carencias de persoal de mantemento e de persoal do servizo, fallos nas infraestruturas, respostas tardías e insuficientes ante as avarías, falta de información, etc.

Por todo iso, o Grupo Municipal do Partido Popular presenta, para a súa aprobaciónpor parte desta Corporación Municipal, a seguinte proposta de

ACORDO:

Instar o Goberno de España a que unha vez superadas as restricións á mobilidade derivadas da declaración do estado de alarma pola covid-19 proceda a inmediata recuperación de todos os servizos ferroviarios que viñan prestando anteriormente dentro da propia comunidade autónoma galega, como aqueles outros que nos conectan coas demáis comunidades, garantindo así a mobilidade dos ourensáns.

O Pleno do Concello, por vinte e cinco votos a favor do Grupo Municipal PSdeG-PSOE, do Grupo Municipal de Democracia Ourensana, do Grupo Municipal do Partido Popular, do Grupo Municipal de Ciudadanos e don Manuel Telmo Ucha Álvarez, concelleiro non adscrito; e dúas abstencións do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, adoptou o seguinte ACORDO: Aprobar a moción.

 

  23/10/2020: Remitido acordo plenario a D. Manuel Telmo Ucha Álvarez. Recibido aviso de recepción o 23/10/2020.

 

Documentos: