Praza Maior 1 988 388 100

Atopar
Buscador Concello de Ourense
O Concello de Ourense reforza a súa aposta polo Festival de Cine Internacional de Ourense que na súa próxima edición, que se celebrará en outubro, incrementa a dotación dos premios, un dos maiores atractivos para incentivar a participación de películas nas dúas seccións a competición. As bases e convocatoria do OUFF2017 aprobáronse na xunta de goberno local do 30 de marzo, na que tamén se aprobou a integración de Recursos Humanos e Comercio nunha soa concellería, dirixida por Flora Moure, “un valor en alza deste equipo de goberno”, asegurou o alcalde. Na sesión tratáronse 35 asuntos achegados polas diferentes concellerías e servizos municipais.

Avogacía consistorial

De Avogacía Consistorial tomouse coñecemento de 9 asuntos, dos que 6 foron sentencias, 2 autos e 1 persoamento.

  • Salientan dúas sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dan por desistidos aos promotores de senllas reclamacións de presunta responsabilidade patrimonial contra o Concello de Ourense e a Xunta de Galicia derivadas da declaración de nulidade do PXOM de 2003.
  • E 2 autos do Tribunal Supremo que, na liña dos anteriores, inadmiten senllos recursos de casación de Concello de Ourense e Xunta de Galicia contra a sentenza da Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en relación á ordenación provisional.
  • Concedéronse 3 licenzas (para agrupar 2 fincas en Ponte Loña, instalación dun ascensor nun inmoble na rúa Manuel Murguía e rehabilitación dunha vivenda unifamiliar na estrada da Granxa, e outras 3 de apertura, para adaptar un local a clínica dental, para unha cafetería e para unha sala de festas en Valle Inclán.

Xestión Urbanística

En Xestión Urbanística desestimouse unha solicitude de silencio administrativo por un proxecto de obras de urbanización na rúa do Bidueiro.

Patrimonio

En Patrimonio deuse conta de 9 reclamacións por responsabilidade patrimonial por danos danos sufridos por caídas nas rúas Xoán XXIII, Dalí, Río Limia, Bedoya, Avenida de Otero Pedrayo e Avenida de Zamora; por danos ocasionados nun vehículo por unha focha na avenida de Bos Aires e polos danos dun bolardo na rúa Santo Domingo; e polas filtracións de auga no local 3 da Alameda da Ponte. Todos eles foron desestimados por non concorrer os requisitos legais que xustifiquen o dereito a unha indemnización, ben porque non é o Concello o titular dos terreos.

Infraestruturas

Solicitouse a ADIF, como titular do noiro na rúa Río Arnoioa, que lle dea estabilidade ao mesmo no prazo de tres meses, co apercibimento de multa coercitiva ou execución subsidiaria.

Augas

Declarouse a caducidade dun expediente de responsabilidade contractual a VIAQUA e incoouse un novo para esixir danos e prexuízos por realizar, sen autorización administrativa, verquidos de augas residuais dos núcleos de Casardota, Palleira e A Gulpilleira e, en COMERCIO desestimouse o recurso dun hostaleiro da rúa Xoan de Austria contra un decreto no que se lle denega a instalación de veladores.

Festival de Cine

En materia de Cultura aprobáronse as bases e a convocatoria dos Premios da 22ª edición do Festival de Cine Internacional de Ourense, cun gasto por importe de 30.000 €, 8.000 euros máis que na edición 21.

Este ano o OUFF terá lugar do 20 ao 27 de outubro e admitiranse obras cinematográficas producidas entre 2016 e 2017 cunha duración mínima de 60 minutos e que non fosen exhibidas publicamente, emitidas nin editadas comercialmente en España antes das datas do Festival.

Haberá, coma o pasado ano, unha competición iberoamericana, que pretende recoller e destacar o amplo e novidoso espectro das propostas cinematográficas do outro lado do Atlántico; e outra competición de óperas prima que pon especial énfase nos traballos dos cineastas máis novos e que filman desde a independencia máis absoluta. A inscrición pode realizarse até o 4 de agosto a través da ficha de inscrición online na páxina web do festival.

As principais novidades están na dotación dos premios, que este ano ascenden de 22.000 euros en 2016 a 30.000 euros en 2017. Serán os seguinte:

  • Calpurnia á Mellor Película da Competición Iberoamericana: 10.000 euros
  • Premio “Carlos Velo” ao Mellor Director da Competición Iberoamericana : 5.000 euros
  • Calpurnia á Mellor Película da competición Opera Prima: 10.000 euros
  • Premio do Público á Mellor Película das dúas competicións: 5.000 euros

Limpeza

Incoouse expediente de responsabilidade contractual a ECOURENSE por incumprir o artigo 93 do prego, e no que se comprometen a destinar o 1,47 % do orzamento anual a campañas publicitarias e de mentalización. A empresa ten un prazo de 15 días para coñecer o expediente e presentar as alegacións ou a documentación oportuna.

Xestión orzamentaria

Determinar o gasto concreto derivado dos contratos de material de oficina (7,542,70 euros en 2017 e 8,228,39 euros en 2018); consumibles informáticos (48.052,74 euros en 2017 e 52.421,17 euros en 2018); e material de imprenta (9.349,17 euros en 2017 e 10.199,09 euros en 2018), a corrección de erros (dun NIF) no expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos aprobado o pasado 16 de marzo.

Recursos humanos

Rematando coa orde do día, en recursos humanos recoñeceuse o aboamento das costas xudiciais nun proceso de despedimento.

Fóra da orde do día

A estructura da Administración Local está fixada mediante un decreto da Alcaldía que se emite ao inicio do mandato. Debido a sucesivos cambios que se viñeron producindo desde xuño de 2015, ese decreto foi sufrindo variacións que hoxe se refundiron nun único documento, mediante proposta aprobada en Xunta de Goberno, que reflexa a realidade actual da estructura da Administración Municipal.

O cambio máis salientable susténtase en que pasa a integrarse nunha soa concellería Recursos Humanos e Comercio, dirixida por Flora Moure.

“Dado que durante meses, esta concelleira leva desenvolvendo un traballo intenso no eido interno desta Administración e que ese traballo está a piques de concluir tendo en conta o desenvolvemento das mesas de negociación cos sindicatos, cumpriremos un dos obxectivos fixados neste mandato municipal”, asegurou o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, quen subliñou que Flora Moure “é un valor en alza dentro deste equipo de goberno, atesoura unha gran profesionalidade e calidade humana e ten amosado con creces unha gran capacidade de negociación”.

Por iso está, explicou, “en plena disposición de asumir novos retos, centrados na área de Comercio, sen deixar de lado por suposto o seu magnífico traballo diario á fronte de Recursos Humanos deste Concello”.