Praza Maior 1 988 388 100 | VOLUNTARIADO, Servizos Básicos. 988 388 133 (de 9 a 14 h)

Atopar
Buscador Concello de Ourense
O Concello de Ourense vén de recibir a notificación das sentencias dictadas polo Xulgado Contencioso-Administrativo nº1 de Ourense nos procedementos ordinarios promovidos polo sindicato SPPME e polo Grupo Municipal Socialista contra a convocatoria e bases para a cobertura por concurso específico das 14 xefaturas de servizo do Concello de Ourense.

Na primeira sentencia, o fallo di literalmente:

DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Bautista Rodríguez García y D. Xoán Carlos Bouso Carballeira (delegados de personal del “Sindicato Profesional de Policías Municipales de España-Galicia”) contra el Acuerdo de 16 de febrero de 2017 de la junta de Gobierno Local del Concello de Ourense, que inadmitió el recurso de reposición formulado frente al Decreto num. 2016007378, de 31 de octubre de 2016 de la Concelleira-Delegada de Recursos Humanos, aprobatorio de la convocatoria y bases para la cobertura por concurso específico de catorce jefaturas de servicios (BOP de Ourense num. 270, de 24/11/2016)

2º.- Sin imposición de costas

Na segunda sentencia, o fallo é o seguinte:

1º.- DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo num. 24/2017 interpuesto por D. José Ángel Vázquez Barquero, Dª Carmen Rodríguez Dacosta, Dº José M.ª García Tejerina, Dª Juana M.ª Ageitos Gude, Dª Concepción García Lozano y D. Javier Rey Rey contra el Decreto num. 2016007378, de 31 de octubre de 2016 de la Concelleira-Delegada de Recursos Humanos, aprobatorio de la convocatoria y bases para la cobertura por concurso específico de catorce jefaturas de servicios (BOP de Ourense num. 270, de 24/11/2016).

2º.- DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo núm. 77/2017, interpuesto por D. José Ángel Vázquez Barquero contra el acuerdo de 9 de febrero de 2017 de la Junta de Gobierno Local del Concello de Ourense que inadmitió el recurso de reposición presentado frente a la resolución de 25 de noviembre de 2016 que dispuso la publicación en el BOE del anuncio de la convocatoria del referido concurso específico.

3º.- Sin imposición de costas

A concelleira de Persoal, Flora Moure, lembra que “estas sentencias refrendan unha decisión, a de sacar a concurso estes postos de xefaturas, que era un requerimento que debía adoptar o Concello para dar estabilidade aos traballadores. Cabe lembrar que no anterior mandato anuláranse diversos postos por estar provistos por comisión de servizos e non precisamente por concurso, como se fixo agora. Está claro que o único que pretendían os recursos agora desestimados era entorpecer unha decisión política que é acorde coa legalidade”.